empty
Stroom van de kubbeweg


Een lagere energierekening voor een gezondere toekomst! Dat bieden wij u als u nu overstapt op stroom van Windpark Kubbeweg BV.

Omdat Windpark Kubbeweg B.V. geen energieleverancier is, werken we samen met Vandebron. Zij verzorgen de stroomlevering en klantenservice.

voor meer informatie klik hier

home   /   alles_over_windernergie  /   de_kracht_van_windenergie

De kracht van windenergie

Nederland streeft naar minder gebruik van fossiele brandstoffen, zoals olie, kolen en gas. Het gebruik van deze brandstoffen zorgt namelijk voor uitstoot van koolstofdioxide (CO2). Een te veel aan CO2 in de lucht zou een versterking van het broeikaseffect kunnen veroorzaken. Dat kan leiden tot opwarming van de aarde, zeespiegelstijging en extreme weersomstandigheden.

Om opwarming van de aarde van twee graden of meer te voorkomen, is het nodig om de broeikasgasemissies wereldwijd voor 2050 met minimaal 50 procent te beperken. Om dat te bereiken heeft de internationale gemeenschap het Verdrag van Kyoto ondertekend. 
Windenergie is een duurzame oplossing om de CO2 uitstoot te verminderen. Officieel toetst men dit op drie punten:
- Mate van water en luchtverontreiniging: Afhankelijk van het windaanbod, wordt de CO2 uitstoot voor de productie van een turbine binnen 3 tot 6 maanden 'terugverdiend'. 

Mate van hergebruik materialen:  De hele turbine is recyclebaar. Alleen de  glasvezel rotorbladen kunnen momenteel slechts worden hergebruikt in laagwaardige toepassingen, zoals in beton. 

- Mate van uitputting fossiele brandstoffen: Turbines creëren groene energie en maken daarbij gebruik van de onuitputtelijke wind. 


Koolstofdioxide

Koolstofdioxide komt  van nature voor in de atmosfeer en is strikt genomen geen vervuilende stof. Planten, dieren en mensen hebben CO2 nodig om te groeien en te leven.   

Het probleem met koolstofdioxide is dat het natuurlijke evenwicht sinds de Industriële Revolutie is verstoord. Door de ontbossing en het grootschalige gebruik van fossiele brandstoffen is de hoeveelheid koolstofdioxide toegenomen en deze toename wordt niet gecompenseerd door een groter aantal planten en algen dat de stof opneemt en omzet in zuurstof.  
De hogere concentratie koolstofdioxide zou een versterking van het broeikaseffect kunnen veroorzaken. En dat kan leiden tot klimaatsveranderingen. 

Wetenschappers hebben berekend dat de temperatuur over de hele wereld in de 21ste eeuw tussen de 1,4 en de 5,8 graden zal stijgen. De mondiale gevolgen daarvan zijn immens. De ijskappen op de Noord- en Zuidpool zullen smelten en daardoor zal de zeespiegel tussen de 9 en de 88 centimeter stijgen. Dit heeft naar alle waarschijnlijkheid grote overstromingen tot gevolg. 


Verdrag van Kyoto

In 1997 werd het Verdrag van Kyoto opgesteld.  Hierin zijn de internationale plannen om de CO2 uitstoot en daarmee de klimaatsverandering terug te dringen vastgelegd. 168 landen hebben het verdrag getekend. Samen zijn zij nu op weg om de geplande doelstellingen te halen. 

Als gevolg van afspraken moet Nederland in de periode 2008 - 2012 minimaal 6 procent minder CO2 uitstoten.  In 1990 was de uitstoot 212 Megaton koolstofdioxide. Zonder maatregelen zou dat in 2010 oplopen tot 245 Megaton. We moeten echter met 6 procent terug naar 199 Megaton. Dat betekent een reductie van ongeveer 20 procent in de komende 5 jaar. Een van de concrete acties om die 20 procentnorm te halen, is het stimuleren van windenergie. 

De overheid streeft er naar om vijf procent van alle elektriciteit in 2010 duurzaam op te wekken en tien procent in 2020.