Temp.: 0 C Windrichting: 0
Windkracht:
Molens met productie: 0
Huidige parkproductie kW
Totaal 2019: 0 MWh

Landelijk - Vogel- en Habitatrichtlijn


De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn richtlijnen van de Europese Unie die aangeven welke vogel- en diersoorten en natuurgebieden beschermd moeten worden door de lidstaten.

Volgens de twee richtlijnen moeten in elke lidstaat speciale beschermingszones voor de dieren, vogels en de leefomgevingen worden aangewezen. In Nederland zijn in totaal 161 beschermingsgebieden. In Flevoland zijn dat alle grote wateren en randmeren en de Oostvaarders- en Lepelaarplassen.

De Vogel- en Habitatrichtlijn zijn in Nederland vertaald in de Natuurbeschermingswet en Flora- en faunawet. De eerste gaat over gebiedsbescherming en de tweede over de bescherming van planten en dieren.


Vrijdag 22 Feb 2019